Všeobecné podmínky a pravidla PROPLAN® PARTNER programu

Všeobecné podmínky a pravidla PROPLAN® PARTNER programu

1. PRO PLAN® PARTNER program

1.1. PRO PLAN® PARTNER je název věrnostního programu, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČO: 457 99 504 (dále jen „vlastník“). Vlastník provozuje program prostřednictvím autorizovaných prodejních míst (dále jen "APM") označených logem „Autorizované prodejní místo PRO PLAN® PARTNER“. Zpracovatelem dat získaných v rámci věrnostního programu je společnost Global Systems, a.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 148 93 126 a společnost Univerzální zasílatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ: 15887812

1.2. Registrovaný účastník PRO PLAN® PARTNER programu (dále jen účastník PPP) získává nárok na akci 4 + 1 zdarma. Akce se vztahuje na všechna granulovaná krmiva pro psy a kočky značky PRO PLAN®, včetně snacků pro psy PRO PLAN®. Účastníkovi PPP se načítají jednotlivé nákupy výrobků PRO PLAN® v APM na jeho kartu. Po načtení 4 balení krmiva pro psa nebo 4 balení krmiva pro kočku stejné gramáže má účastník programu nárok na 5té balení krmiva stejné gramáže zdarma. K načítání jednotlivých nákupů na konto účastníka PPP slouží PRO PLAN® PARTNER karta (dále jen PP karta). Výběr zboží zdarma je možný pouze ze stejného druhu (pes/kočka) a stejné gramáže výrobku. Balení zdarma vydává APM, viz bod 4.2. Kompletní seznam APM je zveřejněn na internetových stránkách www.proplan. cz, odkaz Kontakty.

2. Členství a zákaznická karta

2.1 Členství v PRO PLAN® PARTNER programu je bezplatné a členem se může stát fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území ČR, která dovršila 18 let a souhlasí se zpracováním osobních údajů a s podmínkami zakotvenými v těchto Všeobecných podmínkách a pravidlech PRO PLAN® PARTNER programu (dále jen Pravidla). Členství v PRO PLAN® PARTNER programu vzniká po potvrzení úspěšné registrace ze strany vlastníka programu, které zájemce obdrží e-mailem. V e-mailu účastník obdrží rovněž údaje z jeho unikátní karty. S těmito údaji (EAN unikátní karty) může okamžitě realizovat nákupy v rámci PPP na APM. Karta programu bude účastníkovi zaslána na jeho kontaktní adresu nejpozději do 3 týdnů od potvrzení úspěšné registrace. Podmínkou vydání PP karty je uvedení čísla mobilního telefonu, které není přiřazeno k žádné jiné kartě v programu PRO PLAN® PARTNER a správné a pravdivé vyplnění online registračního formuláře na adrese www.proplan.cz nebo odeslání papírové formy registračního formuláře na adresu uvedenou na registračním formuláři. “Podmínky a náležitosti registrace stanoví vlastník v registračním formuláři. Vlastník programu si vyhrazuje právo PP kartu bez uvedení důvodu nevydat.

2.2 Registrační formulář v tištěné podobě je k dispozici v APM a v elektronické podobě na www.proplan.cz, sekce Registrace. Karta bude zákazníkovi zaslána na adresu, kterou uvedl v registračním formuláři do 3 týdnů od doručení registračního formuláře na zákaznické centrum.

2.3 PP karta bude vydaná účastníkovi PPP, na základě provedení souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s Všeobecnými podmínkami a pravidly PRO PLAN® PARTNER programu. PP kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je vystavena. Každý účastník PPP může mít a používat pouze jednu platnou PP kartu. PP karta je majetkem společnosti Nestlé Česko s.r.o. PP karta není kreditní ani platební kartou a může být použita jen v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami a pravidly.

2.4 Je v zájmu účastníka PPP v co možná nejkratším termínu (v rámci možnosti poskytování kvalitních služeb) informovat zákaznické centrum o změnách údajů uvedených v registračním formuláři ve vztahu ke své osobě (např. změna příjmení, bydliště, telefonního čísla) a také ve vztahu k chovanému zvířeti (změna zvířete, kastrace, atd.). Tyto změny je možno sdělit zákaznickému centru prostřednictvím formulářů na www.proplan.cz sekce Úpravy údajů o chovaných zvířatech a Úpravy osobních údajů, telefonicky, e-mailem nebo písemně.

2.5 Členství účastníka PPP v rámci programu zaniká a karta se stává neplatnou bez podmínky jejího vrácení:

a) okamžikem, kdy účastník PPP uvedl v registračním formuláři nepravdivé informace,

b) okamžikem, kdy účastník PPP zneužil mechanismus programu ve svůj prospěch nebo v prospěch jiné osoby, zejména využívání programu na podnikatelské účely své nebo třetí osoby,

c) okamžikem, kdy vlastník obdrží písemnou nebo elektronicky zaslanou žádost účastníka PPP o ukončení členství na Servis pro spotřebitele, Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 00 Praha 4, info@nestle.cz

d) okamžikem, kdy vlastník obdrží od účastníka PPP písemné nebo elektronicky zaslané odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,

e) okamžikem úmrtí účastníka PPP,

f) neuskutečněním pohybů na PP kartě (načtení nebo odečtení nákupu balení) po dobu delší než 12 měsíců,

g) z jiných vážných důvodů,

h) okamžikem ukončení programu – viz bod 7.1. Pravidel. Zánikem platnosti PP karty z důvodu uvedených v předchozím ustanovení pod písmenem a), b), f), g), ztrácí rovněž účastník PPP nárok na čerpání akce 4+1 zdarma v rámci PRO PLAN® PARTNER programu a všechny ostatní výhody plynoucí z PRO PLAN® PARTNER programu. Nákupy výrobků PRO PLAN® načtené do data ukončení platnosti PP karty z důvodu uvedených pod písmenem c), d), e), h) je možné využít k objednání zboží zdarma v průběhu 30 kalendářních dnů po datu ukončení platnosti PP karty.

2.6 Poškozenou (nefunkční) PP kartu je účastník PPP ve vlastním zájmu povinen zaslat na Servis pro spotřebitele, Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 00 Praha 4 info@nestle.cz s uvedením jména, příjmení, adresy a kontaktního telefonu. Zákaznické centrum zajistí výměnu poškozené PP karty a její doručení účastníkovi PPP v průběhu 3 týdnů od nahlášení poškození PP karty ve smyslu těchto Pravidel. Odcizení nebo ztrátu PP karty je účastník PPP ve vlastním zájmu povinen neprodleně nahlásit na Servis pro spotřebitele, Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 00 Praha 4 nebo elektronicky na info@nestle.cz . Na základě oznámení odcizení nebo ztráty bude PP karta deaktivována (účastník PPP může být vyzván k identifikaci prostřednictvím PIN kódu). Nová PP karta bude účastníkovi odeslána v průběhu 3 týdnů od nahlášení ztráty nebo odcizení karty. Na novou kartu budou převedeny nákupy výrobků PRO PLAN® načtené na původní PP kartě. Účastníkovi PPP nelze zpětně načíst nákupy uskutečněné v období, kdy nemá k dispozici PP kartu. Provozovatel neodpovídá za neautorizované použití PP karty v případě zpožděného oznámení jejího odcizení nebo ztráty ani za případné čerpání v rámci tohoto kartového účtu.

2.7 Veškerá komunikace úprav a změn v rámci PPP bude probíhat pouze e-mailovou formou na e-mail uvedený v registračním formuláři.

3. Načítání nákupů balení produktů PRO PLAN®

3.1 Účastník programu může načítat nákupy jednotlivých balení krmiv Purina PRO PLAN® pouze prostřednictvím PP karty při nákupu v APM. Pro načtení nákupů balení musí účastník PPP předložit před úhradou nákupu PP kartu personálu APM. Kartu je možné použít maximálně jednou za 1 kalendářní den (počítají se veškeré výrobky nakoupené během jednoho nákupu). Pokud účastník PPP před placením PP kartu nepředloží, nemůže od APM a ani jiných osob zpětně vymáhat načtení uskutečněných nákupů.

3.2 Uskutečněné nákupy budou účastníkovi PPP připsány na konto do 24 hodin od uskutečnění nákupu. Provozovatel si vyhrazuje právo uskutečněný nákup na konto účastníka nepřipsat nebo jej z konta odečíst, pokud:

a) nákup proběhl v rozporu s právními předpisy a/nebo těmito Pravidly,

b) nákup proběhl v rozporu s dobrými mravy (zejména v případě zneužití karty jinou osobou než držitelem karty),

c) technickou chybou systému, prostřednictvím kterého PRO PLAN® PARTNER program funguje,

d) vážou se na zrušenou transakci - nákup,

e) z jiných vážných důvodů.

3.3 Aktuální stav načtených nákupů balení PRO PLAN® na kontě může účastník PPP zjistit v APM po předložení PP karty nebo na internetových stránkách www.proplan.cz, sekce Přehled nákupů.

4. Čerpání zboží zdarma v Akci 4+1

4.1 Po načtení 4 nákupů výrobků PRO PLAN® může účastník PPP získat 5té balení zdarma. Balení musí odpovídat stejnému druhu (PRO PLAN® pes/PRO PLAN® kočka) a gramáži jako předcházejících 4 zakoupených výrobků.

4.2 O zboží zdarma může účastník požádat na APM. APM vydává účastníkovi PPP zboží zdarma ze svých zásob okamžitě nebo zboží po vzájemné dohodě objedná a účastník si zboží vyzvedne při příští návštěvě APM.

4.3 Při čerpání zboží zdarma úččastník PPP předloží personálu APM PP kartu. Po načtení karty a následném načtení zboží ze strany APM bude systémem vygenerovaná krátká textová zpráva (SMS) obsahující potvrzovací kód. Zpráva bude ihned zaslána na unikátní telefonní číslo účastníka. Účastník PPP sdělí tento kód APM a ta zapsáním kódu do systému PPP potvrdí výdej zboží zdarma.

5. Reklamace

5.1 Reklamace se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (v platném znění). Vadné nebo poškozené zboží je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty odnést nebo na vlastní náklady zaslat na APM, které tento výrobek vydalo. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Účastník PPP uděluje dobrovolně svůj souhlas s tím, aby vlastník PRO PLAN® PARTNER programu zpracovával jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování PRO PLAN® PARTNER programu, a to po dobu trvání členství účastníka PPP v tomto programu. Dále souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být vlastníkem či zpracovatelem využity i k nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně zákonů (v platném znění). Použití údajů vlastníkem či zpracovatelem je vymezené rámcem a účelem PRO PLAN® PARTNER programu, které sleduje zájem účastníka PPP a je v souladu se zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění). Účastník, který vyplnil registrační formulář, má právo přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona, zejm. je oprávněn požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, přičemž vlastník, popř. i zpracovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Vlastník je oprávněn za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dále každý účastník PPP, který zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou nesprávné, nepřesné či jsou v rozporu se zákonem, může požádat vlastníka či zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů). Se svou žádostí se rovněž může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů automaticky zaniká členství. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost Nestlé Česko s.r.o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona.

7. Ostatní ujednání

7.1 Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla PRO PLAN® PARTNER programu. Vlastník a provozovatel si dále vyhrazují právo kdykoliv ukončit PRO PLAN® PARTNER program. O ukončení PRO PLAN® PARTNER programu bude provozovatel informovat účastníky PPP formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři a prostřednictvím internetových stránek programu www.proplan.cz s časovým předstihem minimálně 30 dnů před plánovaným ukončením. Po ukončení PRO PLAN® PARTNER programu již nebudou provedené nákupy připisovány na konto účastníka programu. Pokud účastníkovi vznikl do této doby nárok na balení zdarma, musí tento nárok uplatnit nejpozději do 60 dnů po ukončení PRO PLAN® PARTNER programu.

Tyto Všeobecné podmínky a pravidla PRO PLAN® PARTNER programu nahrazují Všeobecné podmínky a pravidla ze dne 1. 4. 2011 a vstupují v platnost 27. 10. 2016

Tento web pouzívá k poskytování sluzeb, personalizaci reklam a analýze návstevnosti soubory cookie. Pouzíváním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací      Souhlasím     ×